برچسب: شرکت‌های معتمد مالیاتی نوع اول

استاندارد

شرکت‌های معتمد مالیاتی در سامانه مودیان و نقش این شرکت‌ها

شرکت‌های معتمد مالیاتی به منظور صدور، جمع‌آوری، نگهداری فاکتورها، ارسال صورتحساب فروش به سامانه مودیان و ارائه همه خدمات مالی و مالیاتی بوجود آمده است.